Contact us


Q TECH s.r.o.
Libina 601
788 05
Czech Republic

tel: +420 585 054 780
fax: +420 585 054 781
email: qtech@qtech.cz
http://www.qtech.cz